సంచికలో నా అంతరంగం

ఏప్రిల్ నెల సంచిక వెబ్ పత్రికలో డాక్టర్ కె. ఎల్. వి. ప్రసాద్ గారు నాతో జరిపిన ఇంటర్వ్యూ. నా అంతరంగంలోకి ఓ సారి చూస్తారు కదూ..
సంచిక పత్రిక సంపాదకులకు, డాక్టర్ కె. ఎల్. వి. ప్రసాద్ గార్లకు ధన్యవాదాలతో..

https://sanchika.com/interview-with-mrs-rohini-vanjari/?sfw=pass1680585285

Leave a Comment