నల్ల సూరీడు సమీక్ష సోపతి లో

ఈ రోజు నవ తెలంగాణ పత్రిక ఆదివారం అనుబంధం “సోపతి ” లో నల్ల సూరీడు కథల గురించి నస్రీన్ ఖాన్ గారు రాసిన సమీక్ష. సలీమా, నస్రీన్ ఖాన్ గార్లకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో.

Leave a Comment